Skip to main content
Menu

Cefnogi pobl a busnesau yng Nghymru

Cysylltiad Cymreig Hinkley Point C

Gorsaf bŵer niwclear yw Hinkley Point C sy'n cael ei hadeiladu yng Ngwlad yr Haf ar hyn o bryd – tua 14 milltir o arfordir de Cymru. Bydd pŵer niwclear dibynadwy Hinkley Point C, ochr yn ochr ag ynni adnewyddadwy fel gwynt a solar, yn allweddol i helpu Prydain gyrraedd y targed o allyriadau di-garbon net. Bydd yn darparu 7% o alw'r DU am drydan, neu ddigon o bŵer ar gyfer 6 miliwn o gartrefi.

Mae diwydiant a phobl Cymru yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o adeiladu'r orsaf bŵer newydd. Mae dros 200 o gwmnïau o Gymru wedi ennill contractau ar y prosiect, gan gynnwys contract gwerth £100 miliwn gydag Express Reinforcements yng Nghastell-nedd i gyflenwi 200,000 tunnell o ddur o Gymru. Mae cyflenwyr mawr hefyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd a Chaerdydd ac mae 1,000 o'n gweithwyr yn byw yng Nghymru.

Mae Cymru, ei phobl a’i busnesau yn bartneriaid allweddol yn Hinkley Point C

Yn ystod y cyfnod adeiladu rydyn ni’n rhagweld y bydd:

£700 miliwn yn cael ei wario yng nghadwyn gyflenwi Cymru

3,500 o swyddi’n cael eu creu ar gyfer pobl Cymru

Kieron Salter

Prentis gradd peirianneg niwclear 21 oed o Langefni, Ynys Môn yw Kieron Salter.

Pan ataliodd Horizon ei brosiect niwclear newydd Wylfa Newydd yn 2019, cynigiodd EDF leoedd i Kieron ac 20 o brentisiaid eraill Wylfa Newydd i barhau â'u hastudiaethau yn Hinkley Point C.

Mae Kieron bellach yn ennill profiad gwerthfawr o'r diwydiant ar un o brosiectau datblygu niwclear mwyaf Ewrop, ac mae'n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi'r sgiliau sydd eu hangen yn y dyfodol i helpu Prydain i gyrraedd sero net.

William Hare

Bydd William Hare, sydd wedi ei leoli yn Rhisga, de Cymru, yn darparu’r gwaith dur ar gyfer y brif ystafell reoli, y neuaddau tyrbin a’r gwaith dur eilaidd – cytundeb sydd werth dros £100 miliwn.

Wrth benderfynu ble i ddatblygu ei ffatri newydd, ystyriodd William Hare leoliadau ledled Ewrop a’r DU. Wrth i drafodaethau gyda Hinkley Point C ddatblygu, penderfynodd y cwmni mai Cymru fyddai’r lleoliad cywir ar gyfer buddsoddiad o’r fath, sydd oddeutu £10 miliwn yn yr ardal ar hyn o bryd.

Mae’r cwmni eisiau buddsoddi ymhellach yn y gymuned leol trwy gyflogi mwy o brentisiaid a staff llawn-amser yn safle Rhisga. Mae tua 60 o bobl eisoes yn gweithio ar lawr y ffatri, ond mae William Hare yn gobeithio dyblu’r nifer hwnnw.

Vessco Engineering

Mae Vessco Engineering wedi ei leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, de Cymru, cafodd ei sefydlu i gefnogi diwydiant lleol ac mae'n arbenigo mewn cynhyrchu llongau gwasgedd ac offer prosesu.

Gyda chontractau gwerth tua £15 miliwn, bydd Vessco yn cynhyrchu llongau gwasgedd a rhannau eraill ar gyfer Hinkley Point C yn ei ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Y cydrannau yw'r eitemau mwyaf a mwyaf cymhleth a gynhyrchir yn yr ardal ers degawdau lawer. Yn ei dro, mae Vessco yn cefnogi busnesau eraill yn ne Cymru sy’n helpu ei waith ar Hinkley Point C. 

Mae'r cwmni wedi cyflogi prentisiaid ychwanegol i gyflawni ei gontractau Hinkley Point C ac mae hyfforddiant ychwanegol yn helpu'r gweithlu i ennill sgiliau diwydiannol blaengar newydd. 

Contact us

The best way to contact us about Hinkley Point C is by completing our online enquiry form. You can also call us on 0333 009 7070 (24 hour free phone number).

For EDF's 24/7 media enquiry line call 01452 652233.

Stay connected

Follow Hinkley Point C on social media for the latest updates.

Twitter   LinkedIn   YouTube